حس داشتنت

حس داشتنت یه آن بود. عمر یک لحظه کوتاه.

عمر کوتاه یه لبخند. فرصت یک نفس و آه.

اگه صدسال تو رو داشتم.برام انگار یه نفس بود.

با تو آسمون رو داشتم. اگه خونم یه قفس بود.

لحظه های موندن تو اگه زود بود یا اگه دیر.

معنی یه لحظه میداد لحظه عبور یک تیر.

بودنت شروع یه زهر از عبور لحظه ها بود.

زخم دوست داشتنی یه من واسه مرگ بی صدا بود.

قصه از دست دادن تو قصه از دست رفتنم بود.

لحظه سوزش این زخم سردی مرگ تو تنم بود.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید