پند دوم

1) گاش دلها انقدر پاگ بودند که دعاها قبل از پایین امدن دستها استجاب می شدند.

2) لحضات را طی کردیم تا به خوشبختی برسیم.وقتی رسیدیم فهمیدیم خوشبختی همان لحضات است.

3) لبخند زدن در هنگام مصیبت نشان دهنده ی یک ذهن استوار است.

/ 1 نظر / 25 بازدید
shokravi

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir