علاج زن بد دهن

وزیری بود که سه زن داشت که هر یک ایرادی داشتند.

زن اول دزدی میکرد. زن دوم زنا میکرد. زن سوم بد دهن بود.

وزیر به پادشاه شکایت کرد و راهنمایی خواست. پادشاه گفت:

به آن که دزدی میکند ترازویی بده و بگو هر وقت دزدی گردی با آن وزن کن تا بدانی چه قدر دزدی گرده ای.

زن اول از کار خود شرمنده شد و دزدی نکرد.

 شاه در مورد زن دوم گفت:به خانه ات دو در ورودی بگذار و به همسرت بگو هروقت که دیدی من از در وارد منزل شدم,مرد قریبه را از در دیگر خارج کن تا من نبینم.

زن دوم هم شرمنده شد وتوبه کرد.

و اما زن سوم،شاه گفت: آن را از روی پل به درون رودخانه بینداز که آب او را ببرد چراکه زن بد دهن را علاجی نیست همان بهتر که اب او را ببرد.چون او توبه نمیگند و اصلاح نمیشود.

/ 0 نظر / 134 بازدید