5) سنگ تمام

ادمها برای هم سنگ تمام میگذارند

اما نه وقتی که در میانشان هستی...

انجا که در میان خاک خوابیده ای "سنگ تمام" را میگذارند و میروند.

سنگ تمام اخرین لحظه ای که میبینیم.

 

sanke tamam

/ 0 نظر / 5 بازدید