درس زندگی

منتظر باش اما معطل نشو ، تحمل کن اما توقف نکن.

قاطع باش ، اما لجباز نباش.

سریح باش ، اما گستاخ نباش.

بگو آره اما نگو حتما_بگو نه اما نگو ابدا.

اگر اولش فکر آخرش نباشید،آخرش فکر اولش می افدید.

/ 0 نظر / 28 بازدید