دل ما کودکی است....

دل ما کودکی است که تنها نزد خودمان عزیز است.وکارهای که انجام میدهد،تنها ما میپسندیم،و دیکران کمتر او را دوست دارند.ما کارهای این کودک را اگر هم سراسر خطا باشدبه زیبایی و نادانی او میبخشیم. وآنچه را میگوید و میخواهد اجرا میکنیم.

ولی نمی دانیم که غالبا این دل برای ما دشمنی بزرگ است.بشر همواره از رفتار آن ضررها دیده ولی باز دل حاکم است و ما محکوم،او فرمانده است و ما فرمانبر،چاره هم نداریم.

آنچه که دلها را به هم نزدیک میکند و پایه های دوستی را عمیق و استوار میساز،یگانگی و یگسان بودن عقیده و اندیشه است.و انهایی که فکر میگنند دوستی و صمیمییت را با دخالت هوس و یا با امر کردن به دیگران در مورد قطع و یا ادامه یه دوستی انها میتوان شروع یا خاتمه داد،در اشتباهند.

/ 0 نظر / 32 بازدید