توی زندگی گاهی وقتها برای چبران اشتباهت باید مکافات داد.