اگر بدانید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد ارزوی بازگشت به زندگی را دارد

انگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکنی را بیشتر خواهی دانست.