آریاییان این روزها در تدارک هفت سین

از صلح کوروش اقتدار داریوش

وطن پرستی خشایار زیبایی پارسه

شگوه پاسارکاد و بلند اوازگی ایران

و پارسه هستند.

نوروزتان مبارک