یک شب دو تن از هوس در آغوش شدند.

از جام وسال خیش ودهوش شدند.

من زاده یه ان شب جنایت بارم.

هرچند که ان دو فراموش شدند.