بهر دوست عمری خدمت دوست کردیم .

حال که از بهر دوست مهر طلبیدیم.

غیر منت از دوست هیچ ندیدیم.به من زنگ بزن