هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی که ناراحتی چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.