وقتی به دنیا آمدم انقدر جا خوردم که تا دو سال قدرت حرف زدن نداشتم.

کودک