این روزها دلگیرم از زمونه

خسته از بی مهری ها

خسته از ناسزاهای محرم ها

از گلایه های آشنا و ناشناس

از فوحش ها و کینه ها

خسته از قهر های بی دلیل

خسته از توقع های مردم نا سپاس

از دوستان خنجر به دست

از توقع های .....ناراحت