زندگی یک قصه است. یک قصه یه ناتمام.

دوستی یک حادثه است.جدایی هم یک قانون.

تو را چون خواب و رویا دوست دارم.

چو عطر پاک گلها دوست دارم.

نام تو را روی برف نوشتم آب شد.

روی سنگ نوشتم شگست. به روی سینه ام نوشتم که همیشه جاودانه بماند.