اگر پنچ دقیقه برای نوشتن دارید آن را برای صرف تراشیدن مداد خود نکنید.