دو خط موازی هرگز به هم نمیرسند مگر انکه یکی از آنها برای رسیدن به دیگری بشگند.