واسه دیگران تو شعمی واسه من خاموش غمگین

برای خودی تو دردی واسه غریبه تسگین

واسه دیگران حقیقت واسه من عین سرابی

برای همه ستاره واسه من مثل شهابی