گل سرخ فقط برای افرادی خار دارد که در صدد می آیند آن را بچینند.چشمک

هواپیما همیشه در جهت خلاف باد اوج میگیرد.هورا