تنها دریاچه شور و بزرگ جهان درحال مرگ است وهمه تماشاگر.پل میانگزری که به روی دریاچه زده شده باعث خشگی دریاست چرا که جریان موج دار اب را در سطح مساحت دریا مصدود کرده است.

از مردم ارومیه بپرسید؟در ایام قدیم به ساحل دریا برای شنا که میرفتیم, (بوی لجن.اب زلال.گرمای خورشیدتیرماه یادش به خیر)ناراحتاب دریا موج دار و زیاد و زیبا,در فاصله بیشتر از ساحل که عمق دریا عمیق تر می شد_جریان اب سرد در کف دریا درخلاف جهت اب گرم سطح اب دریا_در جریان بود. این موضوع نشان دهندیه ان است که از کف دریا اب وارده دریاچه میشده؟!!

از پدربزرگها و مادربزرگها بپرسید؟ میگویند از بزرگان خود شنیده اند که در دوران قدیم اب دریاچه خشک شده بود شبی با سدای مهیبی بیدار شده و پس از جستجوی علت  می بینند  اب دریا زیاد شده است.و میگویند در کف دریا چاههای وجود دارد که اب را وارد دریاچه میکند. و سر همان چاهها با غلظت نمک مصدود شده بودهتعجب

با ریختن خاک و زدن جاده طویل درون دریاچه ومصدود کردن رودخانه ها به وسیله سدها و افزایش غلظت نمک و خشک سالی و مرگ تدریجی.

متاسفانه هیچکس به فکر رنگ سرخ دریاچه ارومیه نیست.گریه

مسولین ومردم بیندیشند؟؟؟؟؟!!