هرگز نگذارید سیاهی دیروز ، سپیدی فردایتان را خاکستر کند.