انسانها هیچ وقت بیشتر از ان موقع خود را گول نمی زنند که خیال می کنند دیگران را فریب داده اند.