زیباترین دریا را هنوز نپیموده ایم.   زیباترین کودک هنوز بزرگ نشده.

زیباترین روزهایمان را هنوز ندیده ایم.   زیباترین واژه ها را هنوز برایت نگفته ام.