1) گاش دلها انقدر پاگ بودند که دعاها قبل از پایین امدن دستها استجاب می شدند.

2) لحضات را طی کردیم تا به خوشبختی برسیم.وقتی رسیدیم فهمیدیم خوشبختی همان لحضات است.

3) لبخند زدن در هنگام مصیبت نشان دهنده ی یک ذهن استوار است.