گندمهای هفت سین به گندمهای اسیاب گفتند:

قصیه ما گرچه نان نداشت. اما پایانی سبز داشت...