اگر بدانید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد ارزوی بازگشت به زندگی را دارد انگاه قدر روزهایی را که با غم  سپری میکنید را بیشتر خواهید دانست.