گیرم که باخته ام،اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صحنه یه بازی بیرونم کند.من شاه شطرنچم.