کسی که به امید شانس نشسته باشد سالها قبل مرده است.

هرقدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت.