گاهی سکوت خیلی وحشتناگه یعنی طرف ازت قطع امید کرده فهمیده که نه اهل درکی نه اهل گفتگو.