عجب قشنگ چشمات شهر فرنگ چشمات

نگات که شوش میرقصه رنگ و وارنگه چشمات

cheshm