تا می توانی بگریز از یار بد _ یار بد بدتر بود از مار بد.تعجب