گنجشک میخندید به این که چرا من هر روز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم _من می گریستم به این که حتی گنجشک هم محبت من را از سادگی ام می پندارد.