یاد گرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهگده قلبم را به صدای ابادی نفروشد.افسوس